Huset

Huset byggdes 1913 och omfattar 88 st. bostadslägenheter, varav tre för närvarande upplåts som hyresrätt. I fastigheten finns också fem hyreslokaler. Brf Ingemarshov är en äkta bostadsrättsförening som bildades 1998 med syfte att få köpa fastigheten av den dåvarande ägaren vilket också skedde i april 2004. Föreningen äger både fastigheten och marken.Som relativt nybildad förening har vi de senaste åren genomfört flera olika renoveringsarbeten. Fasad, tak och fönster har renoverats. Trappuppgångarna har målats om, säkerhetsdörrar har satts in för varje lägenhet och elstigar har bytts ut. En allmän uppfräschning av de allmänna utrymmena har även skett. Fastighetens avloppsstammar byttes i samband med en större renovering 1963 och har rensats och rengjorts genom högtrycksspolning. Planer finns för byte av stammar. Köksstammen kommer att bytas under 2015, därefter kommer byte av avloppsstamm också att genomföras.EnergiFastigheten har en energideklaration som godkänts 2021 och som beskriver fastighetens energiförbrukning per kvadratmeter. Deklarationen är giltig i 10 år. Föreningens senaste energideklaration finns under filer.VentilationFöreningen genomför löpande OVK kontroller vart 6:e år. Information om den senaste kontrollen finns i filarkivet samt i trapphusen. OVK kontrollen är en funktionskontroll av fastighetens ventilation och inomhusmiljö för de boende. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. Föreningen följer Boverkets föreskrifter och rekommendationer enligt: BFS 2011:16, OVK 1. Föreningens senaste OVK protokoll och deklaration, finns att läsa på filsidan.

Fastighetsunderhåll

Föreningen har en underhållsplan för fastigheten som utgör underlag för vilka underhållsåtgärder som kan bli aktuella för BRF Ingemarshov och när dessa är planerade att genomföras. Föreningen planerar för kostnader som kommer att uppkomma i samband med renoveringar och avsätter pengar från månadsavgifterna för dessa kostnader. Föreningen ansvarar även för löpande underhåll av fastigheten och beaktar dessa kostnader i samband med årlig budget. Föreningens underhållsplan finns att läsa på filsidan.