Föreningen

Stadgar och lagar

Föreningen, dess medlemmar och boende har ett antal regler och lagar att förhålla sig till. Det är föreningens stadgar samt dessa lagar:

Stämmor och bokslut

Varje vår är det dags för föreningens årsmöte, det är då det bl.a. väljs en ny styrelse och går igenom föreningens ekonomi. Varje bostadsrätt har en röst på årsmötet oavsett hur många som bor i lägenheten och alla medlemmar i föreningen får en kallelse enligt stadgarna. På årsmötet tar vi bara upp föranmälda ärenden från medlemmar i föreningen och det är viktigt att du som medlem sänder in en motion innan så att styrelsen har tid på sig att bereda ärendet. Protokoll går att finna på filsidan.

Revision

Föreningens verksamhet granskas varje år av auktoriserad revisor som väljs av föreningsstämman. I en revision granskas ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningarna som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen. Till revisor är Margareta Kleberg på Kleberg Revision AB vald.